Diecézní aktuality a kalendář

Diecézní aktuality a kalendář

 

Odkáz na webovu stranku Arcibiskupství olomouckého:

           Směrnice č. 2-2021 - pastorační plán diecéze

           Kalendar_arcidieceze_pro_rok_2024

 

ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ

pod mocnou ochranou

SVATÉHO VÁCLAVA

knížete a mučedníka,

hlavního patrona metropolitního chrámu i celé arcidiecéze

a

SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa,

apoštolů Moravy, patronů Evropy

sv. Kristýna a druhů, mučedníků sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka sv. Víta, mučedníka

sv. Prokopa, opata a vyznavače sv. Korduly, panny a mučednice sv. Ludmily, vdovy a mučednice sv. Pavlíny, panny a mučednice

spolupatronů metropolitního chrámu a celé arcidiecéze

 

V l i t u r g i c k é m r o c e 202 3 / 2 0 2 4


Nedělní mešní lekcionář: cyklus B
Feriální lekcionář: první čtení a responsoriální žalm z 2. ročního cyklu

 

 

PĚT CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

  • 1.  O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
  • 2.  Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
  • 3.  Přijmout svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
  • 4.  Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
  • 5.  Při spívat církvi na j ej í potřeby.

 

ZASVĚCENÉ SVÁTKY

Slavnost Narození Páně Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Církev doporučuje stejně slavit:

Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve

Páně, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svátého Josefa, svátého Václava, svátých Petra a Pavla, svátých Cyrila a Metoděje a Všech svátých.

 

POSTY

Popeleční středa a Velký patek jsou dny přísného postu:

zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).

Každý patek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost nebo významná oslava, je dnem pokání.

Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.

Celá postní doba je časem kající praxe církve.

Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst aspoň 1 hodinu.

(Rozhodnutí ČBK opatem církevních přikázáních, zasvěcených svátcích a postech ze dne 4. 7.2005)

 

Národní poutě

5. července - Velehrad-sv. Cyril a Metoděj

28. září  -  Stará Boleslav - sv. Václav

 

Výročí papeže, diecézního biskupa a vlastního kněžského svěcení

V den výročí volby papeže, ve výroční den jmenování nebo svěcení nebo přeložení diecézního biskupa a v den výročí vlastního kněžského svěcení má být do přímluv zařazena vhodná zmínka o těchto výročích.

Dovolují-li to všeobecné zásady o mších za různé potřeby, může se použít příslušného mešního formuláře. O feriich liturgického mezidobí je vhodné aspoň místo feriálních modliteb (vstupní, nad dary a po přijímání) vložit příslušné modlitby za papeže nebo za biskupa anebo za kněze. Není však v žádném případě dovoleno přidávat tyto modlitby pod společnou konkhizí k modlitbám právě slavené mše.

 

 

Přehled významných dnů

Na přání České biskupské konference se připojuje k liturgickému kalendáři tento přehled významných dnů, na které by se melo pamatovat i v životě církevních společenství:

1. ledna

23. ledna

31. ledna

11. února

21. března

Světový den modliteb za mír

Neděle Božího slova

Světový den pomoci malomocným

Světový den nemocných

Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace

25. března

Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

7. dubna

14. května

25. května

1. června

5. června

24. července

22. srpna

1. září

16. září

17. září

 

21. září

16. října

13. listopadu

19. listopadu

 

 

Světový den zdraví

Svátek matek

Mezinárodní den ztracených dětí

Mezinárodní den dětí

Světový den životního prostředí

Světový den prarodičů a seniorů

Mezinárodní den obětí nábožen. násilí

Světový den modliteb za péči o stvoření

Den církevních škol

Mezinárodní den neslyšících

 

Mezinárodní den míru

Světový den výživy

Mezinárodní den nevidomých

Světový den chudých

Den Bible

23. listopadu

1. prosince

10. prosince

Červená středa

Světový den boje proti AIDS

Den lidských práv

 

 

Modlitba pro den modliteb za církev v Číně (24. května)

O nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše, v Še-šan tě uctívají jako Pomocnici křesťanů a celá čínská církev k tobě hledí s oddanou zbožností. Přicházíme tě dnes prosit za ochranu.

Shlédni na Boží lid a s mateřskou péčí jej veď po cestách pravdy a lásky, aby byl vždy kvasem harmonického soužití mezi všemi občany.

Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla své „ano“, svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně a započal tak v dějinách své dílo vykoupení. Ochotně ses na něm podílela a připustila jsi, aby meč bolesti pronikl tvou duši až do vrcholné hodiny kříže, kdy jsi na Kalvárii zůstala stát po boku svého Syna, který umíral, aby člověk mohl žít. Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala Matkou všech, kteří tvého Syna Ježíše ve víře přijímají a rozhodují se jej následovat tím, že na sebe berou jeho kříž. Matko naděje, v temnotě Bílé soboty jsi s neochvějnou důvěrou putovala k velikonočnímu úsvitu. Dej svým dětem schopnost, aby v nej temnějších momentech dokázaly rozpoznávat znamení Boží láskyplné přítomnosti.

Naše Paní ze Še-Šan, pomáhej všem lidem v Číně, kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat. Kéž se nikdy nebojí mluvit o Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. V sousoší nad oltářem v Še-Šan zvedáš svého\ Syna do výše a nabízíš jej světu s náručí

otevřenou v gestu lásky. Pomáhej čínským katolíkům, aby byli věrohodnými svědky této lásky, spojeni s Petrovou skálou, na které je církev zbudována.

Matko Číny i celé Asie, oroduj za nás nyní i na věky. Amen.

(Benedikt XVI.)

Modlitba ke smírné pobožnosti o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Nejsladší Ježíši, jemuž se za všechnu lásku odměňuje lidská nevděčnost zapomínáním, lhostejností a pohrdáním, klečíme zde před tvým oltářem a chceme ti zvláštní úctou nahrazovat tak velikou nevšímavost a křivdu, již tvé milující Srdce neustále od lidí zakouší.

Vzpomínáme, že i my jsme byli kdysi mezi těmi nehodnými, jsme proniknuti hlubokou lítostí, a prosíme především pro sebe o tvé milosrdenství. Jsme ochotni dávat náhradou dobrovolné dostiučinění jak za vlastní hříchy, tak i za hříchy těch, kdo daleko zbloudili z cesty spásy a zatvrdili se v nevěře, nechtějí následovat tebe jako svého pastýře a vůdce, nebo se zpronevěřili křestnímu slibu, odhodili sladké jho tvého zákona.

Umiňujeme si tedy, že dostiučiníme za všechny tyto viny a že se přičiníme zvláště o odstranění veškeré nestoudnosti a nemravnosti v životě i v jednání, jimiž se činí nástrahy nevinným duším, znesvěcování

svátečních dnů, hrozných rouhání proti tobě a svátým, tupení tvého náměstka na zemi a veškerého kněžstva, zanedbávání velebné Svátosti tvé lásky nebo jejího zneuctívání hroznými svatokrádežemi, konečně i veřejných hříchů národů, které se protiví právům Církve tebou založené a jejímu učitelskému úřadu. Kéž bychom mohli smýt tyto zločiny svou vlastní krví!

Náhradou za urážky tvé božské cti podáváme ti dnes totéž dostiucinění, které jsi kdysi na kříži obětoval svému Otci a které denně ochotně obnovuješ na oltářích, a spojujeme je s dostiučiněním Panny Marie, tvé Matky, všech svátých a zbožných věřících.

Upřímně slibujeme, že všechny hříchy své i hříchy jiných, stejně jako i všechny lhostejnosti ke tvé nesmírné lásce chceme s tvou milostí odčiňovat pevnou vírou, mravným životem a svědomitým zachováváním přikázání tvého evangelia, zejména přikázání lásky. Ze všech sil se také přičiníme, aby tě lidé již neuráželi a co nejhojněji tě následovali.

Přijmi od nás, nej dobrotivější Ježíši, na přímluvu blahoslavené Panny Smiřitelky tento dobrovolný závazek našeho smírného dostiucinění, dej nám veliký dar setrvání v dobrém, abychom tobě až do smrti věrně sloužili a jednou se všichni dostali do oné vlasti, kde s Otcem i Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.