Náboženství na rok katechetický

Náboženství na rok katechetický

Náboženství na rok katechetický 2022-2023

   

    Informace pro školní děti a mládež.

    Prosím, obnovte si docházku do náboženství skrze přihlášku. Na webové stránce farnosti je možné si stáhnout přihlášku do náboženství na nový školní a katechetický rok. Prosím rodiče, přihlášku podepište a odevzdejte osobně, elektronickou podobou, např. oskenované, pak kdykoliv později osobně do mých rukou nebo uložte do poštovní schránky Hlavní 11.

 

Hodiny náboženství pro letošní

rok 2022-2023

 

Farnost Zborovice:

                                

 Pondělí - Základní škola Zborovice

13.20 hod. - v učebně IV tř. (jako loni)

 

         Na faře:

příprava na svátosti (po osobní domluvě)

  Pokud ve škole vyučování nebude probíhat v normálním stavu, po osobní domluvě setkání s dětmi budou probíhat na faře formou osobní konsultace. Na faře budou uchovány všechna potřebná opatření: dezinfekce rukou, místnosti, eventuálně rouška, minimální vzdálenosti, apod.

                   V pátek:

                     

Farnost Litenčice

 

Po osobní domluvě: Online

             

Příprava na první svaté přijímání:

                         Přede Mši svatou: 16 hod.

 

*******************************************************************

 

*******************************************************************

 

Docházka do náboženství je povinna pro děti prvního a druhého stupně, jak též pro středoškoláky do 18. roku!

  V Katechismu katolické církve čteme: „Rodiče dostali z milosti svátosti manželství odpovědnost a výsadu evangelizovat své děti. Již od nejútlejšího věku je mají uvádět do tajemství víry, neboť jsou pro děti jejich prvními hlasateli. To se uskutečňuje již tehdy, když si členové rodiny pomáhají růst ve víře svědectvím křesťanského života podle evangelia. Rodinná katecheze předchází, doprovází a obohacuje jiné způsoby poučování ve víře. Rodiče mají poslání naučit děti modlit se, objevit v sobě povolání Božích dětí, mají se snažit, aby se děti již od útlého věku účastnili života církve. Farnost je pro křesťanskou rodinu eucharistickým společenstvím a srdcem liturgického života, je to výsadní místo katecheze dětí a rodičů. Rodiče mají právo zvolit pro své dítě školu, která odpovídá jejich přesvědčení.“ /2225;2226;2229/