Náboženství na rok katechetický

Náboženství na rok katechetický

Náboženství na rok katechetický 2022-2023

 

Informace pro školní děti a mládež

Prosím, každým rokem obnovte si docházku do náboženství skrze přihlášku. průběžně je na webové stránce farnosti a je možné si stáhnout přihlášku do náboženství na nový školní a katechetický rok. Prosím rodiče, přihlášku podepište a odevzdejte osobně, elektronickou podobou, např. oskenované, pak kdykoliv později osobně do mých rukou nebo uložte do poštovní schránky Hlavní 11.

 

 

 

                                Hodiny náboženství pro letošní
 
                                              rok 2023-2024

přihláška: prihlaska do nabozenstvi 

 

Farnost Zborovice:

                                

                                          Pondělí -

                                                        

**********************************************

                             Na faře, Zborovice, Hlavní 11:

                                     

Farností Litenčice a Hoštice 

                                            Po osobní domluvě: 

             

Příprava na první svaté přijímání:

                                          Po osobní domluvě: 

 

*******************************************************************

 

*******************************************************************

 

Docházka do náboženství je povinna pro děti prvního a druhého stupně, jak též pro středoškoláky do 18. roku!

  V Katechismu katolické církve čteme: „Rodiče dostali z milosti svátosti manželství odpovědnost a výsadu evangelizovat své děti. Již od nejútlejšího věku je mají uvádět do tajemství víry, neboť jsou pro děti jejich prvními hlasateli. To se uskutečňuje již tehdy, když si členové rodiny pomáhají růst ve víře svědectvím křesťanského života podle evangelia. Rodinná katecheze předchází, doprovází a obohacuje jiné způsoby poučování ve víře. Rodiče mají poslání naučit děti modlit se, objevit v sobě povolání Božích dětí, mají se snažit, aby se děti již od útlého věku účastnili života církve. Farnost je pro křesťanskou rodinu eucharistickým společenstvím a srdcem liturgického života, je to výsadní místo katecheze dětí a rodičů. Rodiče mají právo zvolit pro své dítě školu, která odpovídá jejich přesvědčení.“ /2225;2226;2229/