Zprávy...

Zprávy...

 
 
Slovo administrátora arcidiecéze
Milí 
děkuji všem, kteří jste se zúčastnili oslavy 100. výročí úmrtí ctihodného Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana na Velehradě. Tělo tatíčka Stojana odpočívá v Královské kapli, která se dříve
nazývala Kaple mrtvých, protože byla věnována připomínce zakladatelů a všech dobrodinců velehradského kláštera. Arcibiskup Stojan se mezi ně řadí právem.
Na čelní podélné desce Stojanova sarkofágu je vytesán citát ze Skutků apoštolských (20,35)
v následujícím znění: Ve všem ukázal jsem vám, že takto se lopotíce, máte se ujímati slabých, pamětlivi slov Pána Ježíše, který řekl: Lepší je dáti než bráti.
V tomto výroku může být obsaženo aktuální poselství i pro nás:
1. Naše kněžská služba je mnohdy spojena s lopotou, námahou, a je dobře, když ji zakoušíme.
2. Někdy si nejsme jisti, komu máme věnovat pozornost. Ujímejme se slabých, jichž je kolem
nás dost.
3. Často nevidíme ovoce své kněžské služby. Patříme-li mezi ty, kteří dávají, pak naplňujeme
Pánova slova.
Děkuji Vám za malé zamyšlení nad tímto textem.

V modlitbě a s požehnáním
+Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze
 
 
Týden modliteb za mládež 19.–25. listopadu 2023
Týden modliteb za mládež je pozváním, abychom se jako jedno církevní společenství spolu
s papežem Františkem spojili v modlitbě za mladé lidi. Vyvrcholením TMM bude nedělní slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 38. světový den mládeže. Nebojte se uspořádat ve Vašich farnostech modlitební setkání. Modlit se může opravdu každý! Věříme, že každá – i v našich
očích nepatrná – modlitba z upřímného srdce má smysl a Bůh si ji může použít pro obnovu mladé
generace. Zapojte prosím farníky všech věkových kategorií. Nabídněte svým farníkům tuto možnost také formou rozdání modlitebních kartiček s žehnací modlitbou prarodičů, které vám zašleme
skrze Vaše děkanátní setkání. K modlitbě, ale i k drobným aktivitám se můžete připojit také na webu a prostřednictvím vysílání TV NOE. Plakát i modlitbu naleznete v příloze.
Modlitební týden završí setkání mládeže či podobné akce konané v jednotlivých děkanátech.
Nebojte se k účasti na nich vyzvat Vaše mladé ve farnostech a organizátory osobně povzbuzovat
a motivovat.
Na webu Sekce pro mládež ČBK: https://cbk.cirkev.cz/novinky/tyden-modliteb-za-mladez_27701
najdete k TMM modlitby, adoraci, inspiraci a další podněty.
Pro biskupy, kněze a jáhny nabízíme body ke kázání na obě neděle: 33. neděle v mezidobí
a slavnost Ježíše Krista Krále. Kněží mohou během TMM zařadit mezi ostatní přímluvy i přímluvu za mladé lidi:
Prosíme o dary Ducha Svatého pro všechny mladé lidi – ať vytrvalou spoluprací s ním rozvíjejí své dary a najdou své místo v církvi.

P. Mgr. Roman Kubín, ředitel Sekce pro mládež ČBK,
P. Mgr. Jiří Šůstek, delegát pro pastoraci mládeže, Markéta Knápková, vedoucí centra pro mládež
 
 
Svatocecilské setkání
Prosíme o předání plakátku (je přílohou digitální verze těchto ACO) Vašim varhaníkům, zpěvákům a ostatním chrámovým hudebníkům na 26. Svatocecilské setkání, které se uskuteční pod
záštitou otce biskupa Mons. Pavla Konzbula v sobotu 25. 11. 2023 v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně. Toto setkání je každoročně povzbuzením pro hudebníky v jejich službě a možností k získání další hudební literatury. Předem děkujeme.
Srdečně také zveme i Vás k účasti na liturgii zpívaných ranních chval v 9.20 hod. a ke koncelebraci slavnostní pontifikální mše v 10 hodin i k následnému agapé v prostorách biskupství.

PhDr. Willi Türk, předseda jednoty Musica,
P. Ondřej Talaš, Centrum pro liturgickou hudbu AO
 
 
Duchovní obnova VIR
Duchovní obnova určená pro mladé muže od 17 do 35 let, zaměřená na rozlišování povolání, se uskuteční 1.–3. prosince 2023 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Roman Vlk, farář v Laškově. Informace a přihlašování je možné na adrese: www.knezskyseminar.cz/nase-akce/vir-via/. Prosím, vytiskněte a vyvěste na farní nástěnku plakátek, který je v příloze, případně duchovní obnovu osobně nabídněte potencionálním zájemcům.

P. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání
 
 
Křesťanské Vánoce
Zveme Vás k zapojení do projektu Křesťanské Vánoce, jehož smyslem je přiblížit duchovní poselství křesťanských Vánoc nejširší veřejnosti.
Do projektu je zapojena katolická církev a křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví, a umožní bezplatně návštěvu kostelů, modliteben a betlémů.
Farnosti mohou prezentovat své adventní a vánoční programy na stránkách www.KrestanskeVanoce.cz, na které se mohou již od 1. 10. 2023 přihlašovat, a následně vkládat své informace a programy. Programem může být např. žehnání adventních věnců, roráty, adventní duchovní obnovy,
možnost pro svátost smíření, Mikulášské besídky, průvody světla, adventní koncerty, půlnoční bohoslužby, bohoslužby pro děti, živý betlém, vánoční besídky, štěpánská koleda, údaje o termínech otevření kostela pro návštěvu betlémů, vánoční koncerty, jesličkové pobožnosti, žehnání vína, obnova manželských slibů, děkovné bohoslužby na Silvestra, žehnání kadidla, vody a křídy, tříkrálová koleda, žehnání obydlí, přednášky a besedy. V letošním roce si připomeneme výročí 800 let od konání prvního živého betlému, který uspořádal sv. František v italském městě Greccio. Pořádání živého betlému bude tedy letos obzvlášť vítané.
Garantem duchovního rozměru programů je příslušný duchovní správce, který může pověřit k administraci stránek kontaktní osobu z farnosti.
Pro přihlášení farnosti stačí vyplnit elektronickou přihlášku pod odkazem „Informace a přihlášení“ na stránkách www.KrestanskeVanoce.cz, případně se můžete obrátit na Bc. Petru Dolíhalovou, tel.: 533 033 289, e-mail: [email protected].

Bc. Petra Dolíhalová, Cestovní ruch a církevní turistika, Biskupství brněnské
 
 
 
 
 
 
 
A CO KDYBYCHOM SE VZALI?
POKUD PLÁNUJETE UZAVŘÍT CÍRKEVNÍ SŇATEK, ZAČNĚTE S PŘÍPRAVOU VČAS.
Kurz je nutné zahájit účastí na prvním setkání,
tj. téma Já a moje rodina. Další témata nemusí
být absolvována v jediném turnusu.
 
K přípravě na manželství se
hlaste u kněze farnosti
v místě svatby minimálně
4 měsíce předem!
 
Příprava na manželství se skládá z přípravných setkání s knězem a ze setkání s manželskými páry. Témata v rámci setkání s manžely: 1. Já a moje rodina 2. Muž a žena, komunikace a konflikty 3. Manželství a sexualita 4. Víra a vztah k Bohu v manželství
 
Setkání probíhají vždy ve farní společenské místnosti v Kroměříži, Stojanovo nám. 6 (druhý vchod vlevo, u kostela sv. Mořice), v pondělí v 18.00 ve dnech:
 
      1. turnus: 11.9.2023, 18.9., 25.9., 2.10.
2. turnus: 16.10.2023, 23.10., 30.10., 6.11.
      3. turnus: 8.1.2024, 15.1., 22.1. 29.1.
4. turnus: 26.2.2024, 4.3., 11.3., 18.3.
      5. turnus: 15.4.2024, 22.4., 29.4., 6.5.
6. turnus: 27.5.2024, 3.6., 10.6., 17.6.
 
Začátek v září:
9.9.2024
 
 
 
Myšlenky na měsíc říjen

Milí,

srdečně vás zdravím.

Zasílám duchovní myšlenky na měsíc říjen a prezentaci Erupce vulkánu Combre Vieja.

Navíc připojuji odkazy na:

  • PŘEDNÁŠKU: 2. Pojďte a uvidíte - duchovní obnova na Svatém Antonínku 2023 – P. Vojtěch Kodet, OCarm.

https://youtu.be/rji3GGTitVY

  • PÍSEŇ: Pane, urob ma nástrojom pokoja – Hosanna, Andrea Čiscoňová

https://www.youtube.com/watch?v=hKfHmvtsQGI&ab_channel=HosannazDetvy

  • KUCHAŘSKÉ RECEPTY:

https://kucharka.cbmonitor.cz/recepty/menu.php?dkid=2 

 

_____________myslenky_rijen_-_365_provokujicich_inspiraci

 

Přeji a vyprošuji krásné podzimní dny.

  1. Antonín Hráček

www.knezskyseminar.cz

 

Srpen/září 

Slovo administrátora arcidiecéze
Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,
využívám této příležitosti k tomu, abych Vás pozdravil na prahu nového školního roku. Doufám,
že Vám letní dny přinesly také osvěžení a zasloužený odpočinek. Rád bych znovu poděkoval Vám...

   Společně s biskupem Antonínem, dalšími spolubratry biskupy, několika desítkami kněží, mezi
nimiž bylo 14 z Arcidiecéze olomoucké, a více než třemi tisícovkami mladých z naší vlasti, z nichž
asi 700 bylo z naší diecéze, jsme se zúčastnili Světového setkání mládeže s papežem Františkem
v Lisabonu. Děkuji Vám, spolubratři, kteří jste se vydali s mladými do Lisabonu, i Vám, kteří jste
je spolu s farníky podpořili ze svých prostředků. Věřím, že Vás sledování akce na TV NOE nebo setkání s účastníky po jejich návratu z Portugalska utvrdilo v tom, že to byla dobrá investice.
Papež František před setkáním řekl, že nechce, aby bylo jen slavnostním ohňostrojem, který zazáří
a zhasne. Ať nás společně vede Duch Svatý, abychom se dokázali vracet k myšlenkám ze Světového
setkání mládeže, abychom je dovedli uvádět v život a nenechali mládež jen pod vlivem okolního světa.
Děkuji Vám všem, bratři, za tuto snahu a těším se, že se v mimořádném počtu setkáme v pátek 29. září na Velehradě při Kněžské pouti, při níž budeme děkovat za svědectví naplněného života ctihodného Božího služebníka A. C. Stojana a prosit ho za naši arcidiecézi, společnost, církev i svět.

S požehnáním
+Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze

Nabídka kurzu přirozeného plánování rodičovství
Centrum naděje a pomoci (CENAP) opět pořádá on-line Kurz STM. Je to jedinečná šance pro každého, kdo chce více pochopit, jak správně vymezit plodné a neplodné dny, jaký vliv má antikoncepce na lidské zdraví i na vztah a jak se dá zdravě a úspěšně řešit nenaplněná touha po dítěti, stejně jako některé gynekologické problémy. Jedinečnost kurzu spočívá ve vedení zkušenou gynekoložkou, předávané informace jsou podloženy roky výzkumů a praxe. Začínáme v úterý 19. 9. Přihlášky a informace

https://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr.

MUDr. Ludmila Lázničková

 

 

Antonín Hráček 

Milí přátelé, srdečně vás zdravím. Zasílám duchovní myšlenky na měsíc září a prezentaci JEMEN ZEMĚ HLINĚNÝCH MRAKODRAPŮ. Navíc připojuji odkazy na:

  • PŘEDNÁŠKU: 1. Pojďte a uvidíte - duchovní obnova na Svatém Antonínku 2023 – P. Vojtěch Kodet, OCarm.

https://www.youtube.com/watch?v=oZ-wTdIqGUw

  • VIDEO: Tip o bezpečnosti na internetu, co se týká Tik Toku.

https://www.jsns.cz/lekce/1485286-proc-a-jak-tika-tiktok?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_cerven_3_2023

  • PÍSEŇ: Nad Moravou svítá

https://www.youtube.com/watch?v=2aCVkxjeIcY

Přeji a vyprošuji Bohem požehnané dny.

 

                                       myslenky_zari_-_2023

 

www.knezskyseminar.cz

 

 

 

******************************************************************************

 

 

 

DEKRET
 
APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE
KE SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ
 
23. ČERVENCE 2023
 
Apoštolská penitenciárie pro růst zbožnosti věřících a zajištění spásy duší vyhovuje na
základě pravomocí, které jí z Boží prozřetelnosti svěřil Svatý otec František, nedávné žádosti
předložené nejdůstojnějším kardinálem Svaté římské církve, Kevinem Josephem Farrellem,
prefektem Dikasteria pro laiky, rodinu a život, u příležitosti již třetího Světového dne
prarodičů a seniorů, jejž Svatý otec ustanovil na čtvrtou neděli v měsíci červenci
a letos se bude konat na téma „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50), a
laskavě uděluje z nebeských pokladů církve plnomocné odpustky za obvyklých podmínek
(svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) prarodičům,
seniorům a všem věřícím, kteří se 23. července 2023, motivováni opravdovým duchem pokání
a lásky, zúčastní u příležitosti 3. Světového dne prarodičů a seniorů na slavnostní liturgii,
které bude předsedat Svatý otec František v papežské bazilice ve Vatikánu, anebo se zúčastní
různých obřadů, jež se budou konat po celém světě, plnomocný odpustek, který může být také
na způsob přímluvy určen duším v očistci.
Tento Soud milosrdenství uděluje na stejný den plnomocné odpustky také věřícím, kteří
věnují přiměřený čas návštěvě svých starších bratří a sester nacházejících se v nouzi nebo
v nesnázích (např. nemocných, opuštěných, postižených...), ať už osobně, nebo virtuálně
prostřednictvím komunikačních prostředků.
Plnomocné odpustky mohou být uděleny také starším nemocným a všem těm, kteří
z vážného důvodu nemohou opustit své domovy, za podmínky distancování se od jakéhokoli
hříchu a úmyslu splnit co nejdříve tři obvyklé podmínky, pokud se duchovně spojí se
slavením Světového dne a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého
života, zvláště když jsou slova a liturgická slavení Svatého otce přenášena sdělovacími
prostředky.
Aby se tedy tato příležitost k dosažení Boží milosti skrze moc klíčů církve snáze
realizovala cestou pastorační lásky, tato Penitenciárie důrazně žádá kněze, kteří jsou vybaveni
příslušnými pravomocemi ke zpovídání, aby s ochotou a velkorysostí byli k dispozici pro
slavení svátosti pokání.
Tento dekret platí pro 3. Světový den prarodičů a seniorů bez ohledu na jakákoli opačná
ustanovení.
Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie 15. června roku 2023
 
Mauro kardinál Piacenza
velký penitenciář
Krzysztof Nykiel
regent

 

 

 

S T A R Á  V O D A 2 0 2 3


KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO A SV. ANNY

PÁTEK 28. ČERVENCE 2023
18.00
Pouť z farností Moravskoberounska a Šternberska, celebruje P. Mgr.
Jiří Schreiber
20.30
Světelný průvod od kostela ke kapli sv. Anny nad Královskou
studánkou
SOBOTA 29. ČERVENCE 2023
7.00
Ranní chvály, rajhradští benediktini
10.00
Pontifikální mši svatou za babičky a vnoučata slouží Mons. Josef
Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze
Oficiální předání Řk farnosti Město Libavá novému duchovnímu správci
P. Mgr. Antonínu Pechalovi
Procesí ke kapli sv. Anny nad Královskou studánkou, žehnání vody
11.00 – 14.00
Projížďky historickým kočárem zaniklou vesnici Stará Voda
12.30
Přednáška Poutě do Staré Vody v minulosti (Jana Krejčová)
18.00
Slavné nešpory, rajhradští benediktini
NEDĚLE 30. ČERVENCE 2023
7.00
Ranní chvály, rajhradští benediktini
14.30
Odhalení pomníku poslednímu pochovanému členu řádu benediktinů
Požehnání vyčištěné části barokní klášterní zahrady
15.00
Poutní mše svatá za všechny živé a zemřelé poutníky, slouží P. Mgr.
František Dostál, adorace a svátostné požehnání, procesí ke studánce
a žehnání vody
17.00
Benefiční koncert Spojení slova a hudby (Aleš Jan Tománek)
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI Řk farnost Město Libavá

 

 

 

SOUSEDSKÁ SLAVNOST
Svatý Kopeček
 
Sobota 19. 8. 2023
 
9.00 Mše svatá s uctěním milostného obrazu.
11.00 Pinocchio, Divadlo Já to jsem / loutkové divadlo Víti Marčíka ml.
11.00 P. Atanáš Leškovský O.Praem.: Island (beseda).
12.00 – 17.00 Aktivity pro děti, lesní pedagogika, tvoření pro seniory, drobné
pohoštění.
13.00 – 17.00 Prohlídky baziliky, věží, reprezentačních sálů.
14.00 Vernisáž výstavy ke stému výročí Matice svatokopecké.
15.00 – 16.00 Jana Oppeltová: Poutní provoz na Svatém Kopečku v 17. a 18. století
(přednáška).
17.30 – 19.00 O životě a umění s Janem Jemelkou (beseda).
19.00 – 20.00 Varhanní koncert, sólistka MDO Radoslava Mičová, varhany Jan
Gottwald.
20.30 Letní promítání – připomínka matičního kina.
 
Hospic na Svatém Kopečku
(vstup přes zimní zahradu)
13.00 – 15.00 Prohlídky objektu.
16.15 – 17.00 Gaudio kvartet (letní koncert na terase hospice).
 
Změna programu vyhrazena.
 
Římskokatolická farnost
Svatý Kopeček u Olomouce
KMČ č. 25 Svatý Kopeček
 
www.maticesvatokopecka.cz
 
Dobrovolné vstupné podpoří projekt
Otevřeme zahradu na Svatém Kopečku.
 
 

 Slovo administrátora arcidiecéze

Milí…

každý rok si v měsíci červnu většina z nás připomíná své kněžské svěcení a primici. S ohledem

na letošní jubileum si dovoluji přiblížit, jak tyto události prožíval ctihodný Boží služebník Antonín Cyril Stojan. Od svého kněžského svěcení dne 5. 7. 1876 si začal psát duchovní deník, který představuje výkřiky jeho mladého kněžského srdce. Po prvním vzplanutí však nenásledovalo postupné pohasínání. Den jeho kněžského svěcení mu zůstal památný po všechny dny jeho života. Deset dnů po svěcení se dozvěděl místo svého prvního působiště – od 5. 8. 1876 Štíty. Po krátké době ale přišla farnímu úřadu ve Štítech nečekaná zpráva, že P. Antonín Cyril Stojan je přeložen do Příbora. Stojan si do deníku poznamenal: „Velmi nemile se mne to dotklo, o to víc, když jsem se dozvěděl, že je to do Příbora. Po dosti tuhém boji jsem poklekl a pomodlil se za své budoucí ovečky. Zároveň jsem nad tím přemýšlel i s panem farářem, nedá-li se změna ta ještě zastaviti. Záhy na to přišla do Příbora zpráva z Beňova: Tatíček zemřeli, pohřeb pozítří…“ I tak velký muž, jakým byl arcibiskup Stojan, prožíval radost z kněžství i jeho náročnost. Děkuji všem, kteří jste přijali letos moji výzvu ke změně svého působení, děkuji i všem pánům farářům, kteří přijmou nové kaplany. Modlím se za to, aby Vám změna přinesla tak jako Stojanovi požehnání.

Děkuji Vám, spolubratři, za Vaši kněžskou i jáhenskou službu, o které dobře ví Pán žně. Ať najdete v nadcházejících týdnech prostor pro rekreaci tělesných i duševních sil. S vděčností a požehnáním

+ Josef Nuzík

 

Arcidiecézní pouť rodin

V sobotu 26. srpna 2023 zveme na Arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn, která bude letos tematicky zaměřena na osobnost arcibiskupa Stojana. Poutní mše svatá začíná v 10.15 hod. Kromě divadla a stanovišť pro děti se pro zájemce uskuteční přednáška P. Pavla Ambrose a další doprovodný duchovní i zábavný program pro rodiny. Srdečně zveme. Za Centrum pro rodinný život

Markéta Matlochová

 

Rodina na cestě

Centrum pro rodinný život a kolegové z děkanátních center pro rodinu ve spolupráci s P. Petrem Hofírkem připravili další ročník putování po naší arcidiecézi. Rodiny mohou během letních prázdnin poznávat a navštěvovat poutní místa, kostely, kapličky atd. Skrze mobilní aplikaci se mohou letos seznámit s příběhy poustevníků a myšlenkami pouštních otců. Plakátek v papírové i elektronické podobě zasíláme v příloze.

Více informací na webu:

https://rodinnyzivot.cz/2023/05/10/rodina-na-ceste-2023-poustevnici/.  

Markéta Matlochová

 

Webinář: Antonín Cyril Stojan

Centrum pro školy připravilo materiály k výročí úmrtí A. C. Stojana. Na youtube kanále můžete zhlédnout záznam webináře a potom si napsat o powerpointovou prezentaci a metodiku pro mladší školní věk. Odkaz je https://www.youtube.com/channel/UCKwZ96c58qFgOQw-DNgsTHA  Na tomto kanále jsou uloženy i další semináře, po jejichž zhlédnutí Vám rádi zašleme materiály ke kterémukoliv z nich.

O materiály si můžete psát na e-mail: [email protected].

 Helena Polcrová

 

Nabídka dvou písní s texty otce biskupa Josefa Hrdličky

Díky podnětu otce biskupa Josefa Nuzíka nabízíme k liturgickému použití ve farnostech dvě nové písně: pro památky a svátky pastýřů, kterých je během roku větší počet. Další píseň je vhodná pro den 22. 7. na svátek Marie Magdaleny, původně památky, kterou povýšil v roce 2019 papež František na svátek. Je nazývána „apoštolkou apoštolů.“ Lze ji použít i ve velikonoční době.

+ Josef Hrdlička

 

celostátní katechetický kongres

Dovolte mi, abych Vás a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli evangelizace, katecheze a náboženského vzdělávání, pozval na XII. celostátní katechetický kongres, který se uskuteční od 10. do 12. listopadu 2023 v Kroměříži, pod záštitou ČBK. Ústředním tématem kongresu bude Umění komunikace.  Pro každého, kdo se osobně setkal s Ježíšem a zejména pro ty, kteří se podílejí na misijní, pastorační a katechetické službě církve, je výzvou komunikovat adekvátním způsobem obsah křesťanské víry.  Kongres je příležitostí k přemýšlení nad tímto tématem, také pro rozšíření odborných znalostí, načerpání inspirace do další služby a především nabízí možnost vzájemného setkání a výměny zkušeností s ostatními.  Kongresu se zúčastní P. Luciano Medii, profesor misijní katechetiky na Papežské univerzitě  Urbaniana v Římě. Dále Mons. Pavel Konzbul, Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD., P. Mgr. Petr Bulvas, Mgr. Terezie Pilátová Osecká, PhD. Kromě přednášek se účastníci mohou zúčastnit také praktických seminářů. Přihlašování nejpozději do 31. 10. 2023. Přihlášky, program a aktuální informace naleznete na https://www.katecheze.cz/aktuality.

Na setkání s Vámi se těší

 ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., ředitel Katechetické sekce ČBK

Exercicie pro kněze a zasvěcené osoby na Vranově u Brna

V termínu od neděle 6. srpna 2023 (začínáme večeří v 18.00 hod.) do soboty 12. srpna 2023 (končíme po snídani) nabízíme exercicie pro kněze a zasvěcené osoby, které povede Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický, na téma: „Ve škole modlitby“. V případě zájmu kontaktujte P. Karla Hanslíka, OM na adrese: [email protected]; nebo mobil 604 509 455.

Hledáme sošku sv. Anny Matky Starovodské

Prosíme všechny duchovní správce, aby se pozorně podívali do všech prostor kostelů a farních budov, zda se tam nenachází dřevěná, necelých 25 cm vysoká, ne zrovna líbezná soška sv. Anny Matky Starovodské. Ta byla z poutního kostela sv. Jakuba Většího a sv. Anny ve Staré Vodě na Libavé odvezena nejpozději v roce 1950 a do dnešního dne o ní nejsou žádné informace. Nepředpokládáme, že by byla zničena. Na fotografiích je její přibližná podoba. Děkujeme za pomoc. Kontakt: [email protected].

 Jana Krejčová