Zprávy...

Zprávy...

 

 

 

 

 

Kalvárie, kostely i zámek: opravené památky zvou k návštěvě

Čtyři výjimečná místa, která nyní září novým leskem, čtyři příležitosti zkoumat kulturní dědictví a získávat přitom nezapomenutelné zážitky. Vydejte se v letních měsících na průzkum církevních památek, které nedávno prošly důkladnou rekonstrukcí.

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI

V letošním roce otevírá kroměřížský zámek nové prohlídkové trasy. „Via magnifica“ provede návštěvníky druhým patrem se všemi jeho skvosty – obrazárnou, Manským sálem, starou i novou knihovnou, kabinetem mincí a kaplí. Tyto prostory vám přiblíží sbírkotvornou činnost olomouckých arcibiskupů a biskupů. Život arcibiskupské gardy pak poznáte v autentických prostorách Mlýnské brány v interaktivní expozici „Gardistka“.

Zámek letos zcela mimořádně nabízí zvýhodněné poloviční vstupné organizovaným zájezdům z farností a škol. Nabídka je určena pro skupiny minimálně 15 osob. Zájemci se mohou objednávat přes rezervační formulář na webu www.zamek-kromeriz.cz/rezervace-skupin-a-zajezdu, do poznámky připište název farnosti. Kontakt: Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z.ú., tel. 778 434 758, e-mail: [email protected], web: www.zamek-kromeriz.cz.

POUTNÍ AREÁL VELEHRAD

Stavební a restaurátorská obnova pomohla otevřít dosud nepřístupné části kláštera, například jezuitskou kapli. Nové tematické expozice zavedou návštěvníky i do podzemí a představí jim život ve středověkém klášteře. Navštívit lze také románskou cisterciáckou kuchyni, která byla odkryta při archeologických pracích, a v expozici „Velehrad v proměnách věků“ můžete projít celý stavebně historický vývoj místa. Chybět nemůže ani okruh věnovaný svatým Cyrilu a Metodějovi a jejich odkazu i přesahu do současnosti. Kontakt: Infocentrum Velehrad, tel. 571 110 538, 774 183 949, e-mail: [email protected], web: www.velehradinfo.cz.

KNĚŽSKÁ REZIDENCE NA KALVÁRII U JAROMĚŘIC

Návštěvníkům se otevřely dosud nepřístupné prostory v objektu nově zrekonstruované barokní fary. Mimo jiné zde vznikla nová „Expozice sakrálního umění regionu Svitavska“, kde je možné obdivovat umělecké předměty od místních umělců. Restaurováním a obnovou prošly také varhany v kostele Povýšení sv. Kříže. Návštěvu poutního místa i pořádání poutní bohoslužby si lze dohodnout s jeho správci: Marie Mrňková, tel. 739 889 840, e-mail: [email protected].

KOSTEL SV. MOŘICE V OLOMOUCI

Dominanta olomouckého centra má za sebou rozsáhlou rekonstrukci, která zahrnovala obnovu fasády a zpřístupnění jižní věže. Díky vybudování architektonického prvku – vloženého ocelového schodiště – dnes návštěvníci mohou obdivovat nádherný výhled na Olomouc z výšky 46 metrů. V samotném kostele si mohou poslechnout barokní varhany, jejichž význam dosahuje celoevropské úrovně a díky kompletnímu restaurování opět znějí při bohoslužbách i koncertech. Nová expozice „Kostel sv. Mořice v Olomouci v průběhu věků“ pak mapuje stavebně historický vývoj kostela a přináší návštěvníkům bohaté poznání. Kontakt: P. František Hanáček, tel. 585 223 179, 602 539 303, e-mail: [email protected].

Obnova všech zmíněných památek byla financována převážně z prostředků EU a dalších veřejných zdrojů. Renovovaná místa tak nabízejí příležitost k hlubšímu poznání naší historie a kulturního dědictví. Ať už se rozhodnete pro románské podzemí velehradského kláštera, majestátní gotiku kostela sv. Mořice, barokní zdobnost kroměřížského zámku nebo na sebe necháte zapůsobit genia loci na Kalvárii, čekají tu na vás nezapomenutelné zážitky. Přijďte objevovat historii, umění a krásu, které nám zanechaly minulé generace. Těšíme se na vás!

 

 

 

 

Myšlenky na měsíc červen

Přeji a vyprošuji požehnané dny.

 1. Antonín Hráček

www.knezskyseminar.cz

srdečně vás zdravím a zasílám duchovní myšlenky na měsíc červen a prezentaci Znáš barvy květů?

Navíc připojuji odkazy na:

 • PŘEDNÁŠKU: 10. Pojďte a uvidíte - duchovní obnova na Svatém Antonínku 2023 – P. Vojtěch Kodet, OCarm.

https://youtu.be/f2GGss9qkB4

 • PÍSEŇ: Oceány - Pavel Malík

https://www.youtube.com/watch?v=7nofnFxyP7A

 • PÍSEŇ: Oceans - BYU Noteworthy

https://www.youtube.com/watch?v=a8d7yrKK1X4&ab_channel=BYUNoteworthy

 • VIDEO: Skleněné mosty nad propastí

https://www.youtube.com/embed/AIrBsq9gkYk

 

 

Slovo arcibiskupa

Milí…,

nejdříve bych Vám i Vašim farníkům rád poděkoval za modlitby, ať v době přípravy na mé uvedení

do služby či při samotné slavnosti v naší katedrále sv. Václava. Věřím, že i tímto způsobem

jste pomohli k vytvoření radostného shromáždění Božího lidu naší arcidiecéze i příjemnou atmosféru při setkání s druhými. Děkuji všem také za příspěvky do konané sbírky na náš Hospic na Svatém Kopečku, která v době uzávěrky ACO přesáhla částku 350 000 Kč.

Těším se na to, že se s mnohými z Vás setkám v následujících týdnech při pouti ke sv. Janu

Sarkandrovi v katedrále (4. 5.) nebo při pouti za naše posvěcení na Svatém Hostýně (4. 6.) či při

mši sv. kněží jubilantů v katedrále (23. 5.). Tato setkání vnímám jako velice užitečná a potřebná,

abychom mohli znovu zakusit, že tvoříme jedno společenství Pánových učedníků. Dovolím si zakončit slovy, která zazněla v promluvě při inaugurační mši sv.: Tam, kde se i dnes hlásá opravdově evangelium, tam působí Bůh!

V modlitbě a s požehnáním

+Josef Nuzík

 

 

Celostátní setkání animátorů (CSA)

Ve dnech 12.–17. 8. 2024 se uskuteční Celostátní setkání animátorů v Kroměříži na Arcibiskupském

gymnáziu. CSA se chce v programu zvláště zaměřit na sebepoznání, rozvoj dovedností, slavení

a službu. V dopoledním programu budou mít mladí více prostoru na diskuzní skupiny. Velmi

důležitý je také prostor pro kladení otázek, diskusi a vzájemné sdílení zkušeností.

 

 1. Prosíme, pozvěte mladé lidi: Setkání je pro všechny mladé lidi, kteří jsou aktivní ve farnostech

nebo společenstvích, a pro ty, kteří by se v nich chtěli aktivně zapojit. Také je určeno všem účastníkům a absolventům animátorských kurzů, kteří se touží více vzdělávat a rozvíjet

ve službě. Účastník nemusí mít absolvovaný kurz animátorů. Přihlašovat se je možné

od 9. 4. do 31. 7. 2024. Cena je odstupňována podle data přihlášení. Naše olomoucká arcidiecéze

přispěje každému účastníku z naší diecéze 500 Kč.

 

 1. Zveme také Vás: kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice na toto setkání. Přijeďte na jeden či více

dní a podpořte mladé svojí účastí. Prosím, přihlaste se zde: https://1url.cz/7u6GX, abychom

Vám mohli zajistit stravu a ubytování. Ve středu 13. 8. a v pátek 16. 8. dopoledne nabízíme

setkání s cílem osobního poznání, povzbuzení a výměny zkušeností v pastoraci mládeže.

 

 1. Během setkání prosíme o zpovědní a doprovázející službu, zvláště při večerních modlitbách,

ale také během dne. Pokud můžete posloužit slavením svátosti smíření, kontaktujte liturgický

tým CSA: [email protected]; jako předmět uveďte „Zpovědní služba CSA“. Do textu zprávy

nám můžete napsat, v které dny byste mohli být k dispozici a jak Vás můžeme kontaktovat.

 

Pověřená osoba pak po domluvě s Vámi upřesní čas a místo Vaší zpovědní služby.

Prosím, podpořte toto setkání svou modlitbou. Věříme, že Vaše účast na Celostátním setkání

animátorů bude povzbuzením pro Vaše animátory, ale také pro Vás. Bližší podrobnosti doplňujeme

na webu: https://csa.aksm.cz/.

 1. Mgr. Roman Kubín, ředitel Sekce pro mládež ČBK

 

Duchovní cvičení VIA

Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let, zaměřené na rozlišování povolání, se

uskuteční 29. 7.–2. 8. 2024 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení

povede P. ThLic. Karel Skočovský, Ph.D., prefekt studentů na kolejích AKS. Informace a přihlašování

je možné na adrese www.knezskyseminar.cz/nase-akce/vir-via/. Prosím, vytiskněte a vyvěste na farní nástěnku plakátek, který je v e-příloze, případně exercicie osobně nabídněte potencionálním zájemcům. Děkujeme.

 1. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání

 

Nabídka Centra pro mládež ohledně maturit a přijímacích pohovorů

V rámci Centra pro mládež nabízíme studentům a žákům modlitební podporu během jejich akademických zkoušek, maturit, státnic apod. Prosíme o rozšíření této informace, např. vložením následujícího textu do ohlášek. „Čeká Vás důležitá zkouška? Maturita, přijímačky nebo jiný důležitý

mezník? Udělali jste pro to všechno, ale nechcete na to být sami? MODLÍME SE ZA TEBE! Společně

s týmem ADCM Olomouc, ADCŽM Přístav a T.S. Archa rozjíždíme modlitby za studenty

a školáky. Zapiš svůj úmysl do formuláře, který nalezneš na našich webovkách, a věz, že se za Tebe

budeme v daný den modlit.“ Více na https://mladez.ado.cz/2024/04/12/modlime-se-za-tebe-2024/.

Julie Tomaštíková, Centrum pro mládež

 

Nabídka kurzu staroslověnské liturgie a literatury v českém prostředí

Cyrilometodějská křesťanská akademie v rámci kurzu Teologie v praktickém životě křesťana

a k poznání cyrilometodějského díla pořádá v letním semestru akademického roku 2024 cyklus

4 přednášek na téma: Staroslověnská liturgie a literatura v českém prostředí.

Přednáší doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D. – vyučující na Filozofické fakultě UP Olomouc staroslověnštinu a bohemistiku, církevní slovanštinu české redakce.

 

KDY: 18. 4. • 2. 5. • 9. 5. • 23. 5. 2024

Čas : 18.00–19.30 hod.

KDE: Učebna CMKA, Wurmova 11, Olomouc

Téma přednášek:

 1. 4. Historické otázky spojené s užíváním staroslověnštiny na Moravě a v Čechách;
 2. 5. Písmo a liturgie – pražské zlomky hlaholské;
 3. 5. Staroslověnské legendy 10. a 11. stol.;
 4. 5. Staroslověnština v pastorační praxi české a moravské církevní oblasti.

 

Cyklus 4 přednášek v letním semestru se zabývá rozvojem cyrilometodějského dědictví v průběhu následujících staletí v českém prostředí, zejména v 10. a 11. století. Bude představena problematika historická a jednotlivé památky staroslověnského písemnictví. Kurz probíhá prezenčně, ale je možno se účastnit i distanční formou. Přihlašování je možné elektronicky na webu: mska-akademie.cz., [email protected] nebo písemně: Sekretariát CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

 1. ICLic. ThDr. Jiří Koníček